Wie zijn wij?

Silo – de Ontmoeting is een geloofsgemeenschap in Hilversum, bestaande uit christenen van alle leeftijdscategorieën. Samen willen we God dienen, de Here Jezus navolgen en ons laten leiden door zijn Heilige Geest. Wij baseren en toetsen ons geloof en leven op de Bijbel. Op basis van de bijbel geloven wij dat alle christenen bij het ‘lichaam van Christus’ horen; dát is de Kerk, de gemeente van God.

Oorsprong
Silo – de Ontmoeting is ontstaan als een Vergadering van Gelovigen. De Vergadering van Gelovigen is een gemeenschap van christenen zonder vaste predikant of voorganger. Zij is ontstaan uit de Engelse Broederbeweging met onder andere leiders als John Nelson Darby en George Müller.
Deze beweging had als visie wekelijks de eenheid van het lichaam van Christus met alle ware gelovigen te vieren tijdens het wekelijkse heilig avondmaal. Men wilde leven als ‘broeders en zusters’, zoals de eerste christen-gemeenten dat ook deden en beschreven staat in het Bijbelboek Handelingen. Er was dan ook geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Verder kende men de doop door onderdompeling op grond van een persoonlijk getuigenis. De gemeenten die door deze beweging ontstonden waren zelfstandige gemeenten die praktisch verbonden waren met een wereldwijd netwerk van gelijkgezinde gemeenten.
Net als vele Vergaderingen in Nederland is Silo – de Ontmoeting door een veranderingsproces gegaan. Veranderingen die zichtbaar worden in bijvoorbeeld het herkennen en erkennen van oudsten. Er wordt onder begeleiding van piano en gitaar uit Opwekkingsliederen gezongen en ook a capella uit de bundel Geestelijke Liederen.
Bij alle veranderingen willen we de kern van het geloof vasthouden. We streven naar het in vrijheid uitdrukking geven aan een liefdevolle relatie met God en met elkaar, waarbij de Bijbel ons richting geeft.

Oudsten
Het oudstenteam geeft leiding aan de gemeente en houdt toezicht. Zij komen regelmatig bij elkaar om vorm en inhoud te geven aan het besturen van de gemeente, de pastorale zorg en praktische zaken. Bij belangrijke besluiten laten zij zich bijstaan door een intern en/of een extern klankbord. Met vragen of suggesties kun je bij hen terecht. Dit geldt bijvoorbeeld ook als je je wilt aansluiten bij Silo – de Ontmoeting of als je gedoopt wilt worden.

Gemeentevergadering
De oudsten geven leiding aan de gemeente en nemen besluiten. Belangrijke besluiten leggen zij voor aan de gemeenteleden in een gemeentevergadering. Enkele malen per jaar is er een gemeentevergadering waarin gemeenteleden onderwerpen naar voren kunnen brengen die besproken moeten worden.

Geschiedenis
De eerste samenkomsten als Vergadering van Gelovigen in Hilversum werden gehouden in een koetshuis van een villa aan de Vaartweg. Later, in 1915, vinden we de vergadering terug in het gebouwtje van de Hilversumsche Christelijke Besturenbond aan de Torenlaan. De gemeente groeide en verhuisde naar de benedenzaal van het Boazhuis aan de Havenstraat. In de oorlogsjaren verhuisde de gemeente naar een oud gebouw aan het Noordse Bosje. Begin 1948 verhuisde de gemeente naar het huidige kerkgebouw aan de de Zadelstraat.
Het witte kerkje Silo aan de Zadelstraat dateert van 1893. 
Het gebouw was oorspronkelijk een bewaarschool (kleuterschool). In 1898 werd de heer P.F. Wintershoven eigenaar van het gebouw. Hij verhuurde het voor bijeenkomsten waar over het christelijke geloof verteld werd. In 1900 kocht de Evangelische Gemeente Amsterdam het pand. Zij gaven het gebouw de naam Beth-el (‘Godshuis’). In 1901 werd het kerkzaaltje vergroot met een uitbouw.
Dankzij de evangelisatiebijeenkomsten was er een bloeiende gemeente ontstaan: de Vrije Evangelische Gemeente. Deze kocht in 1922 het gebouw. In 1923 volgde een ingrijpende verbouwing en werd een orgel aangeschaft. Al spoedig groeide de gemeente uit het gebouw en in juli 1931 werd het gebouw doorverkocht aan boekhandelaar J.W. Ebert voor de opslag van boeken. Daarna werd er een zeepziederij gevestigd. Op het laatst is het verhuurd geweest aan de Vrije Katholieke Kerk en de Vrijmetselaars. In 1948 kwam het pand beschikbaar voor de huidige gemeente. In 1949 kreeg het kerkje de naam Silo (‘rust’ of ‘rustplaats’).

Link
Meer informatie over Vergadering van Gelovigen in Nederland vind je op www.vergaderingvangelovigen.info.